Milano - 6 gennaio 2010
Monastero delle Carmelitane Scalze